BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Aikido Praha Vinohrady - ECPv5.5.0.1//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Aikido Praha Vinohrady X-ORIGINAL-URL:https://www.aikidovinohrady.cz X-WR-CALDESC:Akce na Aikido Praha Vinohrady BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Prague BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20140330T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20141026T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20140811 DTEND;VALUE=DATE:20140818 DTSTAMP:20210414T011930 CREATED:20190914T100014Z LAST-MODIFIED:20190914T100014Z UID:11199-1407715200-1408319999@www.aikidovinohrady.cz SUMMARY:Letní škola: Martin Švihla\, Třešť u Jihlavy\, srpen 2014 DESCRIPTION:Aikido Vinohrady Praha a Aikido Sokol Třešť\nVás zvou na let­ní ško­lu aiki­dó\, kte­rou bude vést \nMartin Švihla (4. dan)\n11. – 17. srpen 2014\, Třešť (u Jihlavy)\, ČR\nKDE\nSokol­ský dům\, nám. Svo­bo­dy 412/15\, 58901 Třešť\n(49.293086\, 15.481658) \nDENNÍ ROZVRH\n\n7:30–8:30 ran­ní roz­prou­dě­ní energie\n10:00–12:30 aiki­dó\n16:00–17:30 aiki­dó a zbraně\n17:30–18:30 shi­at­su a regenerace\n\n\nJed­no odpo­led­ne bude mís­to odpo­led­ní­ho tré­nin­ku kou­pá­ní v lomu (pod­le počasí).\nJeden den bude spe­ci­ál­ní půl­noč­ní trénink.\nV pátek a sobo­tu odpo­led­ne bude aiki­do mís­to shiatsu.\nV sobo­tu budou zkouš­ky na kyu\, poté gri­lo­va­cí pár­ty ve Světě.\nV nedě­li bude­me kon­čit v poledne.\n\nCENA\nPlná cena:\nCelá let­ní ško­la 1400 Kč / Jeden den 300 Kč \nSle­va (stu­den­ti\, neza­měst­na­ní\, mat­ky a otco­vé na mateřské…):\nCelá let­ní ško­la 1000 Kč / Jeden den 250 Kč \nZBRANĚ\nPři­nes­te si všechny. \nDALŠÍ INFO\nSemi­nář se koná v TJ Sokol Třešť\, v obci Třešť u Jih­la­vy. Spa­ní v dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku je v ceně. V mís­tě koná­ní je malá kuchyň­ka\, novin­kou jsou sprchy. Hos­po­dy na jíd­lo jsou nedaleko. \nSpa­ní je také mož­né v neda­le­kém pen­zi­o­nu\, tam může­te také vzít rodi­nu a udě­lat si dovolenou. \nDoplň­ko­vé akti­vi­ty jsou kou­pá­ní v neda­le­kém lomu\, kuleč­ník\, stol­ní tenis a někdy i spa­ní. Pokud chce­te vidět jaké byly minu­lé roč­ní­ky\, podí­vej­te se na fot­ky z roku 2012\, 2011\, 2010 a 2009. \nKONTAKT\nmartin@aikidovinohrady.cz\, +420 737 848 627 URL:https://www.aikidovinohrady.cz/seminar/letni-skola-martin-svihla-trest-u-jihlavy-srpen-2014/ LOCATION:Sokolský dům Třešť\, Nám. Svobody 412/15\, Třešť\, 589 01\, Česká republika ORGANIZER;CN="Aikido%20Praha%20Vinohrady":MAILTO:martin@aikidovinohrady.cz END:VEVENT END:VCALENDAR