BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Aikido Praha Vinohrady - ECPv5.1.4//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Aikido Praha Vinohrady X-ORIGINAL-URL:https://www.aikidovinohrady.cz X-WR-CALDESC:Akce na Aikido Praha Vinohrady BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Prague BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20190331T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20191027T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20190510 DTEND;VALUE=DATE:20190513 DTSTAMP:20200710T235438 CREATED:20190913T143703Z LAST-MODIFIED:20190913T143703Z UID:10972-1557446400-1557705599@www.aikidovinohrady.cz SUMMARY:Seminář: Gaston Nicolessi\, Praha\, květen 2019 DESCRIPTION:Aikido Praha Vinohrady\nvás zve na semi­nář\, kte­rý pove­de \nGaston Nicolessi\n(5. dan Aiki­kai\, Fran­cie) \n10. – 12. května 2019\, Praha\, CZ\n  \nKDE:\nTJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha\, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady)\, Pra­ha 2\nMapa a jak se k nám dostat \nROZVRH:\n\nPátek 19:00–21:00\nSobo­ta 10:00–12:30 / 15:30–18:00 (po tré­nin­ku zkouš­ky na stup­ně kjú)\nNedě­le 10:00–12:30\n\nBudou tré­nin­ky se zbra­ně­mi – při­nes­te si pro­sím bok­ken\, jo a tan­to. \nTÉMA:\nSemi­nář je vhod­ný pro všech­ny úrov­ně cvi­čen­ců\, i pro začá­teč­ní­ky. \nCENA:\n\nCelý semi­nář: 800 Kč\n3 tré­nin­ky: 650 Kč\n2 tré­nin­ky: 500 Kč\n1 tré­nink: 300 Kč\n\nStu­den­ti\, neza­měst­na­ní\, rodi­če na mateř­ské – sle­va 100\,- Kč z jaké­ho­ko­li poplat­ku. \nZBRANĚ:\nBok­ken\, jo a tan­to. \nO UČITELI:\nGas­ton Nico­les­si (5. dan Aiki­kai\, Fran­cie) začal s aiki­do v 11 letech v roce 1985 na Mada­gaska­ru a od roku 1992 cvi­čí pod vede­ním Franc­ka Noela. V roce 2002 zalo­žil vlast­ní dojo v Cug­naux blíz­ko Tolou­se a vede něko­lik pra­vi­del­ných tré­nin­ků v dojo Franc­ka Noela v Tolou­se (la Rose­raie).\nGas­ton byl nedáv­no jme­no­ván do Národ­ní tech­nic­ké komi­se Fran­couz­ské fede­ra­ce aiki­do (FFAAA)\, kde se ved­le dal­ších uči­te­lů s vyso­ký­mi stup­ni bude hlav­ně věno­vat pod­po­ře mla­dých uči­te­lů aiki­do.\nNa míst­ní úrov­ni Gas­ton slou­ží jako tech­nic­ký komi­sař pro oblast Midi Pyré­né­es a je také star­ším čle­nem Regi­o­nál­ní tech­nic­ké komi­se. Vede semi­ná­ře ve Fran­cii\, Špa­něl­sku a Fin­sku a Frank Noel ho pově­řil jako jed­no­ho ze dvou mla­dých uči­te­lů\, kte­ří budou mít na sta­ros­ti prv­ní týden let­ní ško­ly v Ole­ro­nu. \nUBYTOVÁNÍ:\n\nV dojo ve vlast­ním spa­cá­ku: zdar­ma\n\nPen­zi­o­ny a hote­ly v blíz­kos­ti (seřa­ze­no pod­le vzdá­le­nos­ti): \n\nPen­zi­on Mánes\nHotel Cla­ris\nCzech Inn Hos­tel\n\nTURISTICKÉ INFORMACE:\nPro svůj ne-aiki­dis­tic­ký pobyt v Pra­ze může­te najít infor­ma­ce na http://www.prague-information.eu/. Kon­tak­tuj­te nás pro dopo­ru­če­ní někte­rých paměti­hod­nos­tí. \nKONTAKT:\nMar­tin Švih­la\, martin@aikidovinohrady.cz\, +420 737 848 627 \n URL:https://www.aikidovinohrady.cz/seminar/aikido-gaston-nicolessi-praha-2019/ LOCATION:TJ Sokol Praha Vinohrady\, Polská 1a\, Praha 2\, 120 00\, Česká republika ORGANIZER;CN="Aikido%20Praha%20Vinohrady":MAILTO:martin@aikidovinohrady.cz END:VEVENT END:VCALENDAR