Aikido pro život – večery osobního rozvoje

Aikido pro život

Chce­te s pře­hle­dem zvlá­dat situ­a­ce běž­né­ho živo­ta? Hle­dá­te vět­ší dušev­ní i fyzic­kou vyrov­na­nost? Potře­bu­je­te více ener­gie?

Na lep­ší život sta­čí drob­né změ­ny.

Série veče­rů Aiki­do pro život nabí­zí prin­ci­py bojo­vé­ho umě­ní pro zlep­še­ní kaž­do­den­ní­ho živo­ta.

Před­stav­te si, že jste během běž­né­ho (pra­cov­ní­ho) dne více sou­stře­dě­ní a záro­veň uvol­ně­něj­ší, že lépe zvlá­dá­te emoč­ní i men­tál­ní tla­ky, kte­ré život při­ná­ší. Že máte potě­še­ní z toho, co dělá­te, a také mno­hem více ener­gie.

Rov­no­vá­ha těla a mys­li

 • nená­roč­ný a zdra­vý pohyb
 • vyčiš­tě­ní hla­vy
 • psy­cho­so­ma­ti­ka v pra­xi
 • jed­no­du­chá cvi­če­ní na kaž­dý den

Min­d­ful­ness

 • návrat k sobě
 • uvol­ně­ní a odpo­či­nek
 • zvlá­dá­ní stre­su
 • psy­chic­ká hygi­e­na

Prak­tic­ké pou­ži­tí

 • prv­ní pomoc pro nároč­né situ­a­ce
 • prak­tic­ké tech­ni­ky pro den­ní uži­tí
 • prá­ce s vlast­ní ener­gií a časem
 • efek­tiv­ní vyu­ži­tí vlast­ní­ho poten­ci­á­lu

Oži­ví­te své tělo

 • zlep­ší se vám kon­di­ce i zdra­ví
 • vaše sva­ly se uvol­ní i posí­lí
 • zlep­ší se vám vní­má­ní těla
 • zno­vu obje­ví­te radost z pohy­bu

Vrá­tí­te se k sobě

 • zvý­ší­te své sebe­vě­do­mí
 • nalez­ne­te vnitř­ní rov­no­váhu
 • zís­ká­te odva­hu a roz­hod­nost
 • pro­hloubí­te svou vší­ma­vost

Zlep­ší­te vzta­hy

 • spo­lu­prá­ce a komu­ni­ka­ce
 • schop­nost pro­sa­dit se a řešit kon­flik­ty kon­struk­tiv­ně
 • nesou­tě­že­ní a vzá­jem­ná pomoc

Tech­ni­ky Aiki­do pro život vychá­zí z bojo­vých umě­ních, tera­pe­u­tic­kých pří­stu­pů jako shi­at­su nebo čín­ská medi­cí­na a také ze západ­ní fyzi­o­lo­gie a psy­cho­lo­gie.

Organizační informace:

Ter­mí­ny: 5 veče­rů ve škol­ním roce 2020/12 – téma­ta a ter­mí­ny viz níže
Čas:
stře­dy 18:00–21:30
Mís­to:
Pro­sto­ru 8, Šmi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2 – kou­sek od Náměs­tí Míru
Sku­pi­na:
6–20 účast­ní­ků, muži a ženy
Lek­tor:
Ing. Mar­tin Švih­la, PhD. (5. dan, tre­nér 1. tří­dy, hlav­ní uči­tel klu­bu) + asi­s­ten­ti
Co s sebou:
poho­dl­né oble­če­ní a pře­zův­ky
Cena:
550 Kč za večer / 2200 Kč za celý cyk­lus 5 veče­rů (při­hlá­sit se do cyk­lu)

Témata a termíny 2020/21

stře­dy 18:00–21:30 v Pro­stor 8 (Par­ke­to­vý sál)

říjen
14.10.2020 – Rov­no­vá­ha těla a mys­li – psy­cho­so­ma­ti­ka v pra­xi

pro­si­nec
2.12.2020 – Zvlá­dá­ní emoč­ně nároč­ných situ­a­cí

leden
13.1.2021 – Záměr a dosa­ho­vá­ní cílů

bře­zen
10.3.2021 – Důvě­ra a sebe­dů­vě­ra

duben
28.4.2021 – Osob­ní hra­ni­ce a sebe­hod­no­ta

 

Může­te při­jít na kte­rý­ko­liv večer. Pět veče­rů však tvo­ří uce­le­ný cyk­lus, díky kte­ré­mu může­te na sobě pra­co­vat během celé­ho roku.
Dopo­ru­ču­je­me absol­vo­vá­ní celé série.

Cyklus začíná 14. října 2020


Rezer­vuj­te si mís­to včas!

Lidé o nás …

Na aiki­do se mi líbí jeho vari­a­bi­li­ta a to, že ta samá tech­ni­ka může v růz­ných situ­a­cích vypa­dat úpl­ně jinak.

Luboš, 28 let, zaměstnanec státní správy

Proč cvi­čím Aiki­do? Pro radost! Radost z cvi­če­ní, z pří­jem­né­ho pro­stře­dí, z přá­tel­ské atmo­sfé­ry…

Míša, 21 let, grafička

Rád jez­dím na kole, hra­ju tenis, učím se na in-linech, a kdy­bys­te mě zna­li tak víte, že už toto je pro mě celo­ži­vot­ní boj. Aiki­do mě učí se s tím vyrov­nat, nadech­nout se a odpo­či­nout si.

Jirka, 40 let, metodik rozvoje informačního systému

Za nej­za­jí­ma­věj­ší na aiki­du pova­žu­ji jeho schop­nost roz­ví­jet vědo­mí si vlast­ní­ho těla a při­ro­ze­né­ho pohy­bu.

Karolína, 25 let, grafička

Vět­ši­nu dne sedím na žid­li, tak­že jsem rád, že si večer na tré­nin­ku aiki­da vždy mohu pořád­ně zacvi­čit, vyčis­tit hla­vu a uvol­nit pro­se­dě­lé sva­ly.

Jarda, 24 let, webový vývojář

Na aiki­du mám ráda, že mě učí nepří­čit se, když při­jde kon­flikt: při­jí­mat, co při­chá­zí od pro­tiv­ní­ka, ale při­tom neztra­tit vlast­ní rov­no­váhu. Je to i filo­zo­fie pro život mimo dódžó. A všech­no to jde bez bojo­vá­ní, fakt to zbož­ňu­ju!

Carmen, cestovatelka, Španělsko

Do toho­to klu­bu a sou­čas­ně i k aiki­do mě při­ved­la oso­ba hlav­ní­ho uči­te­le, kte­ré­ho jsem před­tím znal z jiných (ne-aiki­­do) semi­ná­řů. Aiki­do zde cvi­čím od roku 2015 a od té doby se sta­lo pev­nou sou­čás­tí mého živo­ta. Je to skvě­lý klub s výbor­nou atmo­sfé­rou. Dopo­ru­ču­ji.

Tomáš, 37 let, právník

Cvi­čím zde od r. 2015 a klub jsem peč­li­vě vybí­ral. Aiki­do mě baví čím dál více a vře­le dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu kdo chce fyzic­ké cvi­če­ní pro­po­jit s ces­tou sebe­po­zná­vá­ní. Toto Dojo jsem si vybral zejmé­na pro­to, že je zde přá­tel­ská atmo­sfé­ra a vhod­né pod­mín­ky pro celist­vý roz­voj osob­nos­ti člo­vě­ka.

Michal, 34 let, kouč a průvodce

Respek­tu­jí­cí, nená­sil­ná komu­ni­ka­ce ve fyzic­kém pohy­bu. Osob­ní roz­voj, při kte­rém si zalí­tá­te vzdu­chem, vyčis­tí­te hla­vu a spra­ví­te drže­ní těla.

Zuzka, 35 let, sociální pracovnice

Cvi­čím tady už od roku 2014 a jsem hod­ně spo­ko­je­ný. Přes­to­že jsem zku­sil něko­lik jiných spor­tů, žád­ný mi nena­bí­dl tak kom­plex­ní pří­stup k budo­vá­ní zdra­vé­ho těla i mys­li. Prin­ci­py aiki­do mi nabí­ze­jí skvě­lý pře­sah, kte­rý mi pomá­há lépe řešit i zce­la “nebo­jo­vé” situ­a­ce – tře­ba komu­ni­ka­ci. Zkus­te to taky!

Ondra, 36 let, majitel vzdělávací firmy

Skvě­lý klub svě­to­vé úrov­ně. Mno­ho semi­ná­řů se zahra­nič­ní­mi uči­te­li.

Oldřich, 35 let, majitel internetové firmy

Dódžó se zku­še­ný­mi uči­te­li a výbor­ným kolek­ti­vem. Aiki­do se tu cvi­čí nejen jako sou­bor tech­nik, ale jako vše­stran­ný roz­voj, inspi­ra­ce pro život. (Během čtyř let jsem poznal i jiná dob­rá dódžó a dob­ré uči­te­le, ale cvi­čím stá­le na Vino­hra­dech, i když už je to pro mě něja­kou dobu z ruky. Sto­jí to za to.)

Adam, 33 let, programátor a učitel

Na aiki­du mám rád kro­mě samot­né­ho pohy­bu sna­hu vyře­šit kon­flikt ele­gant­ně a bez zby­teč­né­ho nási­lí. Důle­ži­tá je pro mě také pří­jem­ná a přá­tel­ská atmo­sfé­ra v našem dódžó.

Vítek, 28 let, vývojář

Chci dostávat novinky
z AIKIDO PRAHA VINOHRADY